Strona główna


Obwód nr 443
- położony jest w VI Rejonie Hodowlanym „Leszno” na terenie Nadleśnictw Karczma Borowa i Włoszakowice. Zajmuje powierzchnię 8781 ha, w tym: obszar lasów to 2298 ha a użytki rolne zajmują powierzchnię 6483 ha. W strukturze użytków rolnych grunty orne stanowią ok. 75 %. Pozostałą część zajmują użytki zielone.
Wiodącym gatunkiem zwierzyny jest tu sarna, której liczebność jest szacowana na około 550 szt. Stan liczebny dzika podlega okresowym zmianom i wynosi ok. 170 szt. W wyniku zmian środowiskowych na obszarze wokół terenu obwodu 443 znacząco wzrosła liczebność jelenia. Szacowana ilość jelenia na poziomie ok. 280 szt. z jednej strony stanowi o atrakcyjności łowiska jednakże jest też źródłem wielu problemów związanych ze szkodami w uprawach rolnych. W dalszym ciągu nie odbudowała się populacja bażantów, kuropatw oraz zajęcy tak licznie zamieszkujących pola i łąki w okolicach Święciechowy, Lasocic i Przybyszewa.


Obwód nr 360
- położony jest na terenie Nadleśnictwa Wolsztyn i zajmuje powierzchnię 6340 ha w tym 1290 ha lasów. Użytki rolne to grunty orne oraz łąki i jeziora. Niewielkie obszary leśne otoczone polami uprawnymi oraz łąkami a także jeziora z otuliną krzewów i zarośli charakterystycznych dla środowiska wodnego stanowią ostoję i dają możliwość żerowania dla typowych gatunków zwierzyny występującej na terenie obwodu. Najliczniejszym gatunkiem jest sarna której liczebność szacowana jest na poziomie ok. 200 szt. Dziki występują w ilości ok. 110 szt. Przy zmiennym i nie do końca ustabilizowanym stanie liczebnym jelenia liczebność tego gatunku szacuje się na ok. 34 szt. Podobnie jak na terenie obwodu 443 sytuacja zwierzyny drobnej w obwodzie 360 nie ulega poprawie. Zające pomimo stosunkowo dobrych warunków środowiskowych oraz stałej redukcji drapieżników nie odbudowują populacji do poziomu z lat 70 i 80. Polowania na kaczki i gęsi stanowią jedynie urozmaicenie pobytu w łowisku.